Head

 
KA-2
Katsuhiro Akihama
Tiara-A
 
KA-3
Katsuhiro Akihama
Tiara-B
 
KA-2-2
Katsuhiro Akihama
孔雀のティアラ
 
KK-1
Keiwa Kobayashi
Tiara
“ φ“ type-1
 
KK-2
Keiwa Kobayashi
Tiara
“SOMNIUM“ type-1
 
 
EU-1
Eriko Unno
Tiara
 
 
KS-3
Kaoru Suwa
Head dress
 
 
MY-6
Makiko Yuki
KANZASHI
 
 
Fumiki Taguchi
Tiara
White expression
 
IK-2
Ikuko Koseki
Hair Ornament
 
AM-2
Asagi Maeda
Tiara
心を流れる川
 
 
YT-2
Yuka Taniai
Headpiiece
実りヘッドピース